Posted on 12 July, 2020 | By Pain D’or

PRIVACY POLICY „PAIN D’OR”

С настоящата Политика за поверителност ние целим даВи информираме какви лични данни събираме, когато посещавате нашия уебсайт и попълвате формата за изпращане на съобщение до нас, с каква цел обработваме тези данни, какво правим с тях и как можете да упражните съответно Вашите права. Под „лични данни” ние разбираме всяка информация, свързана с Вас и позволяваща да бъдете идентифицирани, включително Вашите имена, телефон, адрес, други данни за контакт.

Нашето дружество „ПЕН Д’ОР” АД, ЕИК 121675386, има качеството на администратор на Вашите лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните или „ОРЗД”). Ако имате някакви въпроси относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, или ако желаете да упражните Вашите права, можете да се свържете с нас на следния адрес: Р. България, гр. София 1618, р-н Витоша, ул. „Любляна” № 53, тел.: +359 2 957 1557, имейл: info@paindor.com

1. Какви лични данни събираме

Ние не събираме и не съхраняваме свързани с Вас данни посредством използването на така наречените „бисквитки”. При все това, ако желаете да се свържете с нас или да ни изпратите съобщение посредством наличната на уебсайта форма, ще бъде необходимо да ни предоставите някои Ваши лични данни. В тази връзка ние събираме следните категории лични данни:

  • идентификационни данни като име и фамилия, телефонен номер, адрес на електронна поща и др.

Предоставянето на личните данни е задължително, за да можем да обработим Вашето съобщение. Ако предоставените лични данни са непълни, неточни или неактуални, можем да бъдем поставени в невъзможност да Ви изпратим нашия отговор.

2. как използваме данните, които събираме

Ние използваме Вашите лични данни само при стриктно спазване на действащото европейско и национално законодателство. Възможно е да използваме Вашите лични данни за всички или за някои от следните цели: да обработим Вашето искане,  да изпълним Вашите заявки, да отговорим на Вашите въпроси и да Ви окажем необходимото съдействие при използването на уебсайта и при поръчка на нашите продукти. В зависимост от целта на изпратеното до нас съобщение, правното основание за обработването би могло да бъде чл. 6, ал. 1, буква (б) от Общия регламент относно защитата на данните („ОРЗД”), който ни позволява да обработваме лични данни във връзка с предприемането на стъпки по сключване и изпълнението на договори, или чл. 6, ал. 1, буква (а) от ОРЗД, който ни позволява да обработваме лични данни въз основа на дадено от Вас съгласие. 

Ние не взимаме автоматизирани решения единствено въз основа на автоматизирано обработване, които могат да породят правни последствия за Вас или да Ви засегнат в значителна степен.

3. На кого споделяме лични данни

„ПЕН Д’ОР” АД  няма да споделя Вашите лични данни с други лица, независимо от мястото на тяхното установяване, освен ако това не се изисква по силата на закон или на друг нормативен акт.

4. Колко дълго съхраняваме събираните от нас лични данни

Сроковете за съхранение на личните данни зависят от конкретната цел, за която събираме тези данни, и от наличието или липсата на законови изисквания по отношение на съхранението на някои от различните видове електронни изявления и документи. При всички положения ние ще съхраняваме Вашите лични данни само докато (а) те са необходими за постигане на съответната цел, за която са събрани; (б) докато оттеглите Вашето съгласие, освен ако няма друго правно основание за обработването, и/или (в) до изтичането на законоустановените срокове за съхранение на документите, в които Вашите лични данни фигурират.

5. Какви са Вашите права 

Съгласно приложимото законодателство за защита на данните, Вие разполагате със следните права:

  • Имате право да ни поискате информация относно обработваните Ваши лични данни, както и право на достъп до тези лични данни.
  • Имате право да поискате от нас да коригираме Вашите лични данни, ако те не са верни, или да поискате допълването на непълни лични данни.
  • Имате право да поискате от нас  да изтрием Вашите лични данни в случай, че: (а) Вашите лични данни повече не са необходими за целите, за които са били обработвани; (б) сте избрали да оттеглите Вашето съгласие, ако обработването се основава на съгласието и няма друго правно основание за обработването; (в) сте възразили срещу обработването на Вашите лични данни, включително чрез автоматизирани средства, използващи технически спецификации; (г) Вашите лични данни са били обработвани незаконосъобразно; (д) съществува правно задължение за изтриване на Вашите лични данни; (е) изтриването е необходимо за спазване на приложимото законодателство.
  • Имате право да поискате от нас  ограничаване на обработването на Вашите лични данни, когато: (а) оспорвате точността на личните данни; (б) дружеството не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването; (в) сте възразили срещу обработване, основаващо се на законни интереси.
  • Имате право да възразите срещу обработването от нас на Вашите лични данни на основание законни интереси на нашето дружество или обработване за целите на директния маркетинг. 
  • Имате право на преносимост на данни (прехвърляне на Вашите лични данни на друг администратор), ако обработването на Вашите лични данни се основава на съгласие или на договорно задължение и когато то се извършва по автоматизиран начин.
  • Имате право да подадете жалба до надзорен орган (Комисия за защита на личните данни) във връзка с обработването на Вашите лични данни от нашето дружество. 

Имате възможност да упражните Вашите права, като се свържете с нас на адреса за контакт, посочен в началото на тази Политика за поверителност. Нашите сътрудници ще Ви окажат необходимото съдействие и ще Ви укажат каква информация следва да ни предоставите, за да можем да реагираме на Вашето искане.

6. Актуализации и изменения на Политиката за поверителност

Тази Политика за поверителност може да бъде изменена по всяко време, включително, но не само, когато това се изисква с цел привеждането й в съответствие с нови нормативни изисквания и административни практики. 

Последното изменение на тази Политика за поверителност е настъпило на: 09.07.2021г.

PRIVACY POLICY <strong>„PAIN D’OR”</strong>
Share
 - 
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Russian
 - 
ru
Turkish
 - 
tr
Bulgarian
 - 
bg